MAU HEK HEK YA :D , maaf sudah di perbaiki


~Denz